Gwneud Penderfyniadau Gwybodus

Mae cofnodi perfformiad yn ffurfio sail i ddethol stoc bridio mewn modd cadarnhaol, ac ar sail ystod gyfan o feini prawf o bwys economaidd sy’n hanfodol i fridwyr.

Wrth wneud asesiad gweledol ar hwrdd wrth ddewis stoc bridio, gall fod llawer o’r hyn a welwch yn ganlyniad rheolaeth yn hytrach na geneteg.

Mae defnyddio ymchwil a thechnoleg i gofnodi perfformiad yn dangos arwyddion cywirach o botensial bridio anifail, a’r gwelliannau y gall eu gwneud i berfformiad cyffredinol diadell, naill ai ar gyfer bridio stoc cyfnewid neu ŵyn stôr ac ŵyn tew.

Mae’r Indecs Cymreig yn cyfuno nodweddion mamol a nodweddion carcas. Caiff perfformiad ŵyn ei fonitro o’u genedigaeth hyd 8 wythnos, gan roi darlun cywir o allu mamol y famog. Rhwng 8 ac 20 wythnos, caiff nodweddion twf a nodweddion carcas eu mesur, gan amlygu perfformiad yr ŵyn eu hunain yn ôl y meini prawf hyn.

Rydym yn cofnodi’r holl fanylion a ganlyn er mwyn asesu perfformiad ein stoc –

  • Cofnodion paru mamogiaid a hyrddod

  • Canlyniadau sganio ac oedran ffetysol.

  • Wyna – rhwyddineb wyna, gwytnwch yr oen.

  • Manylion adnabod, rhyw ac wythnos genedigaeth, samplu DNA i ddangos manylion rhiantol.

  • Pwysau erbyn 8 wythnos oed.

  • Sganio gorchudd braster y cefn yn 20 wythnos oed.

Caiff y data a gesglir ei anfon at Signet i’w ddadansoddi, a chaiff y Gwerthoedd Bridio Tybiedig (EBVs) eu cyfrifo.

Mae’r EBV Cymreig yn rhoi’r arfau i chi wneud penderfyniad gwybodus ynghylch bridio o fewn eich diadell wrth edrych tua’r dyfodol.

Geirdaon

"Rydym wedi defnyddio hyrddod y cofnodir eu perfformiad ar ein holl famogiaid dros y deng mlynedd diwethaf, ac rydym yn gweld gwelliannau sylweddol ym mhob agwedd o’n diadell. Mae’n sicr fod budd o ddefnyddio stoc bridio y cofnodir eu perfformiad. Caiff 250 o’n mamogiaid eu hyrdda gan hyrddod Cymreig y cofnodir eu perfformiad yn flynyddol, ac maent yn wyna yn yr awyr agored ym mis Ebrill. Cedwir y goreuon o blith yr ŵyn benyw fel mamogiaid cyfnewid o fewn y ddiadell, ac maent yn dangos eu bod yn famau o’r ansawdd uchaf, yn wyna’n hawdd a chanddynt reddfau mamol cryf. Caiff y gweddill eu bridio gyda hyrddod terfynol.

Yn ogystal â’u perfformiad mamol, rydym hefyd yn gweld fod yr hyrddod yn dod âbuddion ychwanegol o ran cynhyrchu ŵyn tew ar y fferm. Mae ein hŵyn bellach yn cyrraedd pwysau lladd o 16kg, ac yn bodloni’r fanyleb R3L, lle mai dim ond gradd O yr oeddem yn ei gwireddu yn y gorffennol."

Owen Pritchard, Glanmor Isaf, nr Bangor

Geirdaon

"Rydym wedi defnyddio hyrddod y cofnodir eu perfformiad ar ein holl famogiaid dros y deng mlynedd diwethaf, ac rydym yn gweld gwelliannau sylweddol ym mhob agwedd o’n diadell. Mae’n sicr fod budd o ddefnyddio stoc bridio y cofnodir eu perfformiad. Caiff 250 o’n mamogiaid eu hyrdda gan hyrddod Cymreig y cofnodir eu perfformiad yn flynyddol, ac maent yn wyna yn yr awyr agored ym mis Ebrill. Cedwir y goreuon o blith yr ŵyn benyw fel mamogiaid cyfnewid o fewn y ddiadell, ac maent yn dangos eu bod yn famau o’r ansawdd uchaf, yn wyna’n hawdd a chanddynt reddfau mamol cryf. Caiff y gweddill eu bridio gyda hyrddod terfynol.

Yn ogystal â’u perfformiad mamol, rydym hefyd yn gweld fod yr hyrddod yn dod âbuddion ychwanegol o ran cynhyrchu ŵyn tew ar y fferm. Mae ein hŵyn bellach yn cyrraedd pwysau lladd o 16kg, ac yn bodloni’r fanyleb R3L, lle mai dim ond gradd O yr oeddem yn ei gwireddu yn y gorffennol."

Owen Pritchard, Glanmor Isaf, nr Bangor

Cysylltwch a ni

07854 759681

Dewch i adnabod Bridwyr Prohill

Mae ffermio mynyddig yn hanfodol i economi, diwylliant a chymdeithas y Gymru wledig. Er mwyn cynnal yr ardaloedd gwledig hyn, mae Prohill, grŵp blaengar o fridwyr hyrddod mynydd, yn gweithio i gryfhau’r sector ddefaid yng Nghymru.

Arwerthiannau a Digwyddiadau Prohill

Cynhelir ein prif arwerthiant blynyddol ym Mheithyll, Aberystwyth. Ers 2020, rydym hefyd yn ffrydio ein harwerthiannau yn fyw trwy Sell My Livestock, gan gefnogi ein cwsmeriaid trwy gynnig opsiynau ychwanegol ar gyfer prynu hyrddod mynydd gyda’u perfformiad wedi’i gofnodi i weithio o fewn eich diadell.